ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΡΟ

Στο ώντιτινγκ χρησιμοποιείται ένα θρησκευτικό τεχνικό όργανο, το οποίο βοηθάει τον ώντιτορ και τον πρηκλήαρ να εντοπίσουν περιοχές πνευματικής καταπόνησης ή οδύνης.

Αυτό το θρησκευτικό τεχνικό όργανο ονομάζεται Ηλεκτρο-ψυχόμετρο ή Ηλεκτρόμετρο. (Ο όρος «ηλεκτρο-ψυχό-μετρο» προέρχεται από το ηλεκτρόμετρο, μια βαθμονομημένη συσκευή που χρησιμοποιείται στη μέτρηση εξαιρετικά χαμηλών τάσεων και τη λέξη ψυχή, το ανθρώπινο πνεύμα ή τη διάνοια.) Το ηλεκτρόμετρο υποδεικνύει με μετρήσεις την πνευματική κατάσταση ή την αλλαγή της κατάστασης ενός ατόμου και, συνεπώς, η σημασία του είναι τεράστια για τον ώντιτορ στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον πρηκλήαρ να εντοπίσει περιοχές που χρειάζονται χειρισμό. Η καλυμμένη φύση της αντιδραστικής διάνοιας απαιτεί τη χρήση μιας συσκευής ικανής να καταγράφει τη δράση αυτής της διάνοιας – μια λειτουργία που το ηλεκτρόμετρο εκτελεί με ακρίβεια.